Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy


Informacja o szczegółowym trybie zatwierdzania i rejestrowania zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych do nauczania religii

W związku z pytaniami dotyczącymi zatwierdzania zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dy-daktycznych do nauczania religii Biuro Programowania Katechezy wyjaśnia, że materiały dla całej Polski podlegają zatwierdzeniu zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży z 20 IX 2001 r. według trybu analogicznego do trybu zatwierdzania podręczników. Zeszyty ćwiczeń i inne materiały dydaktyczne mogą być zatwierdzane, podobnie jak poradniki metodyczne, jako materiały pomocnicze do programu i podręcznika. W związku z tym Biuro Programowania Katechezy podaje do wiadomości szczegółowy tryb zatwierdzania zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych do nauczania religii na terenie całej Polski. Tryb ten został opracowany analogicznie do trybu zatwierdzania programów i podręczników

 • Ramy czasowe:
  Ze względu na konieczność dania czasu recenzentom należy przewidzieć, że minimalny czas konieczny na przeprowadzenie postępowania zatwierdzenia wynosi w wypadku zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych 5 miesięcy. Okres ten obejmuje bowiem przesłanie recenzentom materiałów, czas na pisanie recenzji, czas na wniesienie poprawek, których domagają się recenzenci, wreszcie postępowanie przed Zespołem Konsultantów. Trzeba pamiętać, że Zespół dopuszczać będzie jedynie te zeszyty ćwiczeń i inne materiały dydaktyczne, które otrzymały nie tylko pozytywne recenzje, ale które zostały poprawione zgodnie z sugestiami recenzentów.

 • Liczba egzemplarzy:

  * Do pierwszej recenzji należy złożyć wydruk zeszytu ćwiczeń (tzw. szczotki) w 3 egzemplarzach. Jeśli chodzi o materiały multimedialne, to należy przedstawić taką liczbę dokładnych scenariuszy.
  * Po poprawkach - do postępowania przed Zespołem Konsultantów - w 4 egzemplarzach. Jeśli chodzi o materiały multimedialne, to należy przedstawić taką liczbę zmontowanych materiałów.
 • Dokumenty konieczne do złożenia zeszytu ćwiczeń lub innych materiałów dydaktycznych:

  * Formularz zgłoszeniowy.
  * Poświadczona notarialnie (wystarczy tu akceptacja notariusza kurialnego) zgoda właściciela praw autorskich programu oraz zgoda autora podręcznika (każdy zeszyt ćwiczeń pisany jest do konkretnego podręcznika).
  * Wydruki lub scenariusze materiałów.
  * Dokumenty należy przesyłać pocztą poleconą na adres Zespołu.

  Odnośnie do materiałów dla diecezji Biuro Programowania Katechezy wyjaśnia, że należy stosować zasadę, iż zeszyty ćwiczeń i inne materiały dydaktyczne mogą być zatwierdzane jako materiały pomocnicze do programu i podręcznika. Wpisanie do rejestru materiałów dydaktycznych możliwe jest tylko wtedy, gdy odnoszą się one do konkretnego, zarejestrowanego w Biurze podręcznika. Nadanie numeru jest równoznaczne z powiadomieniem Ministra Edukacji Narodowej przez Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, iż dany program, podręcznik lub materiał dydaktyczny jest prawnie stosowany w nauczaniu religii.

  We wpisanych do rejestru Biura zeszytach ćwiczeń i innych materiałach dydaktycznych powinno się używać następującej formuły: Zeszyt ćwiczeń (inny materiał dydaktyczny) nr (podać numer z rejestru BPK) przeznaczony jest do nauczania religii w klasie (podać numer klasy i typ szkoły) i może być stosowany jedynie wraz z podręcznikiem nr (podać numer podręcznika) zatwierdzonym dla całej Polski (lub: dla diecezji - podać nazwę diecezji).

  do góry


  Strona Główna