Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy


Procedura składania wniosków

Szczegółowy tryb zatwierdzania programów do użytku szkolnego na terenie całej Polski.

1. Ramy czasowe:

Ze względu na konieczność dania czasu recenzentom należy przewidzieć, że minimalny czas konieczny na przeprowadzenie postępowania zatwierdzenia wynosi w wypadku programu i koncepcji podręcznika 5 miesięcy. Okres ten obejmuje bowiem przesłanie recenzentom materiałów, czas na pisanie recenzji, czas na wniesienie poprawek, których domagają się recenzenci, wreszcie postępowanie przed Zespołem Konsultantów. Trzeba pamiętać, że Zespół dopuszczać będzie jedynie te programy, które otrzymały nie tylko pozytywne recenzje, ale które zostały poprawione zgodnie z sugestiami recenzentów.

2. Liczba egzemplarzy:

- Do pierwszej recenzji należy złożyć program i wstępną koncepcję podręcznika w 3 egzemplarzach.
- Po poprawkach - do postępowania przed Zespołem Konsultantów - w 5 egzemplarzach.

3. Dokumenty konieczne do złożenia programu:

4. Embargo na informację o zatwierdzeniu:

Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu programu autorzy i wydawcy nie powinni się nią posługiwać do celów marketingowych. Bowiem, zgodnie z Dyrektorium (96) i regulaminem (§ 4 ust. 3) program zostaje formalnie zatwierdzony i wpisany do rejestru programów dopiero po zatwierdzenie pierwszego podręcznika z serii.

Szczegółowy tryb zatwierdzania podręczników do użytku szkolnego na terenie całej Polski.

Ramy czasowe:

Ze względu na konieczność dania czasu recenzentom należy przewidzieć, że minimalny czas konieczny na przeprowadzenie postępowania zatwierdzenia wynosi w wypadku podręczników 5 miesięcy. Okres ten obejmuje bowiem przesłanie recenzentom materiałów, czas na pisanie recenzji, czas na wniesienie poprawek, których domagają się recenzenci, wreszcie postępowanie przed Zespołem Konsultantów. Trzeba pamiętać, że Zespół dopuszczać będzie jedynie te podręczniki, które otrzymały nie tylko pozytywne recenzje, ale które zostały poprawione zgodnie z sugestiami recenzentów.

Liczba egzemplarzy:

Dokumenty konieczne do złożenia podręcznika:

UWAGA!
- Z punktu 1 i 2 wynika, że programy i podręczniki, które mają być zatwierdzone przed 1 IX - winny być przesłane do recenzji mniej więcej rok wcześniej. Ponadto należy brać pod uwagę fakt, że w lipcu i sierpniu recenzenci mogą być na urlopach.
- Oczywiście, w roku szkolnym 2001/02 dołożę wszelkich starań, by te terminy maksymalnie skrócić. Niemniej jednak programy, które mogą być zatwierdzone do użytku szkolnego już od roku 2002/03 winny być przygotowane i złożone w Biurze Programowania Katechezy w nieprzekraczalnym terminie do 1 XII 2001 r.

Szczegółowy tryb rejestrowania programów i podręczników do użytku szkolnego na terenie diecezji.

Ten tryb będzie najszybszy. Warto z niego korzystać, gdyż umożliwia on nadanie centralnego numeru programom i podręcznikom, o co zabiegają szkoły.

Należy skorzystać z załączników do regulaminu, dołączyć 2 egzemplarze programu (podręcznika), a także zaadresowaną zwrotnie kopertę z naklejonymi znaczkami na list polecony. To wszystko proszę przesłać pocztą poleconą na adres Biura.

do góry
Strona Główna