Komisja Wychowania Katolickiego
Biuro Programowania Katechezy


Regulamin zatwierdzania programów nauczania
i podręczników w szkolnym nauczaniu religii
dzieci i młodzieży

uchwalony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 20 IX 2001r.

Na mocy przepisów Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 20 VI 2001 r. (nr 96) Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski uchwala co następuje:§ 1.

1. W nauczaniu religii w szkole należy korzystać z programów i podręczników zaaprobowanych przez Kościół.

2. Zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce stanowi podstawowy dokument, z którym winny być zgodne zarówno programy nauczania religii, jak i podręczniki katechetyczne.

3. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego zatwierdza programy nauczania religii, podręczniki, poradniki metodyczne, a także inne pomoce dydaktyczne przeznaczone do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie całej Polski, z zachowaniem przepisów § 6 ust. 5.

4. Biskup diecezjalny zatwierdza programy nauczania religii, podręczniki, poradniki metodyczne, a także inne pomoce dydaktyczne przeznaczone do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie diecezji oraz dla części diecezji (np. miejscowości lub szkoły).
§ 2.

1. Program nauczania religii powinien zawierać informację, dla jakiego etapu edukacyjnego jest przeznaczony. Winien on składać się z następujących części:

- szczegółowe cele katechetyczne,
- rozłożony na poszczególne klasy materiał kształcenia związany z celami katechetycznymi i zadaniami nauczyciela, skorelowany z treściami innych przedmiotów szkolnych i ścieżkami edukacyjnymi,
- procedury osiągania celów,
- opis założonych osiągnięć ucznia określający umiejętności i wiadomości.

W programie winny się znaleźć wskazówki odnośnie do duszpasterstwa katechetycznego w parafii.


2. Zatwierdzeniu podlegają jedynie programy dla etapu edukacyjnego.

3. Programowi nauczania, o którym mowa w § 1 ust. 3, winna towarzyszyć seria podręczników dla etapu edukacyjnego.
§ 3.

1. Członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego mający stopień lub tytuł naukowy z zakresu katechetyki tworzą zespół konsultantów ds. programów i podręczników (zwany dalej zespołem konsultantów), który wydaje opinie o dopuszczeniu programów i zatwierdza wstępną koncepcję podręczników i innych materiałów dydaktycznych.

2. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego mianuje rzeczoznawców recenzujących projekty programów i podręczniki (zwanych dalej rzeczoznawcami).

3. Koszta honorariów za ocenę przydatności przedłożonych programów i podręczników ponosi ubiegający się o ich zatwierdzenie.
§ 4.

1. Procedura zatwierdzenia programu nauczania wraz z serią podręczników jest następująca:

2. Procedura ostatecznego zatwierdzenia podręcznika jest następująca:

3. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego wpisuje program do wykazu programów nauczania religii, nadaje mu odpowiedni numer w wykazie i przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania pod następującymi warunkami:

W programie umieszcza się następujące słowa: "Program nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla (podać typ szkoły i etap edukacyjny), zatwierdzony dnia (podać datę zatwierdzenia), wpisany do wykazu programów nauczania pod numerem (podać numer z wykazu programów nauczania) i podany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania".

4. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego wpisuje zaaprobowany podręcznik do wykazu podręczników. W podręczniku na odwrocie strony tytułowej należy umieścić słowa: "Podręcznik do nauki religii rzymsko-katolickiej na terenie Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla klasy (podać klasę i typ szkoły), zgodny z programem nauczania numer (podać numer programu nauczania) wpisany pod numerem (podać numer z wykazu podręczników) na podstawie pozytywnych recenzji (podać imiona i nazwiska recenzentów wraz ze stopniami naukowymi)".

5. Publikowane programy nauczania i podręczniki do nauki religii otrzymują od biskupa miejsca wydania imprimatur na zasadach ogólnych. Imprimatur nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do użytku szkolnego.

6. Autorom programu i podręczników przysługuje prawo odwołania do:

7. Skreślenie programu winno być poprzedzone uzasadnioną opinią zespołu konsultantów.


§ 5.

1. Możliwe jest dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do etapów edukacyjnych bądź poszczególnych klas dla uprzednio zatwierdzonych programów nauczania. W takim wypadku autor podręcznika zgłasza wniosek do przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego wraz z pisemną zgodą właściciela praw autorskich powołanego programu.

2. Przepisy § 4 ust. 1-2 i 5-6 stosuje się odpowiednio, przy czym nie powtarza się procedury zatwierdzenia programu nauczania.

3. W zatwierdzaniu do użytku szkolnego zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych stosuje się przepisy ust. 1-2.

4. W zatwierdzaniu do użytku szkolnego poprawionych lub uzupełnionych wydań podręczników stosuje się przepisy § 2.
§ 6.

1. W zatwierdzaniu programów nauczania religii, podręczników, poradników metodycznych, a także innych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku szkolnego na lekcjach religii, o których mowa w § 1 ust. 4, winno się stosować przepisy § 2 ust. 1-2. Biskup diecezjalny informuje przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego o zatwierdzeniu programu nauczania lub podręcznika na terenie diecezji w celu wpisania programu nauczaniu lub podręcznika do odpowiedniego wykazu i nadania numeru.

2. W procedurze zatwierdzania programów nauczania religii, podręczników, poradników metodycznych, a także innych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie całej diecezji można korzystać z recenzji rzeczoznawców, o których mowa w § 3 ust. 2, za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego. W tym wypadku należy stosować przepisy § 3 ust. 3.

3. W programie, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się następujące słowa: "Program nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie diecezji (podać nazwę diecezji) przeznaczony jest dla (podać typ szkoły i etap edukacyjny), zatwierdzony dnia (podać datę zatwierdzenia), wpisany do wykazu programów nauczania pod numerem (podać numer z wykazu programów nauczania) i podany do wiadomości odnośnym władzom oświatowym".

4. W podręczniku lub innym materiale dydaktycznym, o którym mowa w ust. 2, na odwrocie strony tytułowej należy umieścić słowa: "Podręcznik (lub inny materiał dydaktyczny) do nauki religii rzymsko-katolickiej na terenie diecezji (podać nazwę diecezji) przeznaczony jest dla klasy (podać klasę i typ szkoły), zgodny z programem nauczania numer (podać numer programu nauczania) wpisany pod numerem (podać numer z wykazu podręczników) na podstawie pozytywnych recenzji (podać imiona i nazwiska recenzentów wraz ze stopniami naukowymi)".

5. Biskup diecezjalny może ustalić dla poszczególnych etapów edukacyjnych diecezjalny zestaw programów nauczania i podręczników do nauki religii obejmujący:§ 7.

Programy nauczania autorstwa Zespołu do opracowania nowych programów katechizacji i podręczników powołanego na 303. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski są programami nauczania religii w rozumieniu § 1 ust. 3 i stanowią własność Konferencji Episkopatu Polski. Podręczniki pisane w oparciu o ten program winny być zatwierdzane zgodnie z przepisami § 5 ust. 1-2, z tym że zgodę, o której mowa w § 5 ust. 1 wydaje przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.Radom, 20.09.2001r.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
bp Kazimierz Nycz
do góry
Strona Główna